REGULAMIN

Ogłoszenie konkursu i regulamin

Stowarzyszenie Kulturalne Arcipelago
ogłasza


VIII Międzynarodowy Konkurs Wokalistyki Operowej im.

“Jole De Maria”

 

Tivoli (Roma)

21/23 Maj 2020 - Scuderie Estensi - 

Piazza Garibaldi

 

Ostateczny termin rejestracji 15 Maja 2020

 


ZASADY UCZESTNICTWA i PRZEBIEG KONKURSU:

ART. 1

Konkurs odbędzie się w Tivoli (Rzym) w dniach od 21 do 23 maja 2020 w trzech etapach:

- 21 Maj, eliminacje (przy drzwiach zamkniętych);

- 22 Maj, półfinał (przy drzwiach otwartych);

- 23 Maj, finał (przy drzwiach otwartych.

Próby odbędą się w ciągu dnia, w le Scuderie Estensi - Piazza Garibaldi.

Koncert galowy, podczas którego zostaną ogłoszone nazwiska zwycięzców, odbędzie się wieczorem 23 maja, z obowiązkowym udziałem zarówno zwycięzców, jak i finalistów.

 

 

Istnieją trzy sekcje:

 

- Sekcja A: dowolny program operowy dla Mascagni Opera studio e Stagione Lirica «Opera in Puglia»

 

- Sekcja B: role z „Cyrulik Sewilski” G. Rossiniego dla l'Impresa liricaFrancescoTamagno

 

- Sekcja C: Przesłuchania dla śpiewaków i studentów śpiewu zainteresowanych wysłuchaniem przez członków Komisji; ci, którzy chcą, mogą również otrzymać opinię na temat swojego przygotowania, rozmawiając bezpośrednio z czł

 

ART. 2
Konkurs jest otwarty dla śpiewaków reprezentujących wszystkie rodzaje głosów, różne narodowości, w wieku co najmniej 18 lat w dniu konkursu.

ART. 3
Udział w konkursie jest uzależniony od:

A) Udział w konkursie jest uzależniony od:

 

A) wniesienia opłaty rejestracyjnej w wysokości:

 

- Sekcja A: 60,00 euro (sześćdziesiąt euro)

 

- Sekcja B: 60,00 euro (sześćdziesiąt euro)

 

- Sekcja C: 40,00 euro (czterdzieści euro)

 

W przypadku, gdy zawodnik chce wziąć udział w sekcjach A i B - 100,00 EUR (sto).

 

Opłaty rejestracyjne, które nie podlegają zwrotowi ( z wyjątkiem przypadku odwołania konkursu z powodu działania siły wyższej niezależnej od organizatora), należy uiścić przelewem bankowym na:

 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC.COOP. A R.L.,       IBAN IT89F0832703227000000006700       BIC ROMAITRRXXX
płatność dla “Arcipelago Associazione Culturale” podając imię, nazwisko i numer NIP lub Pesel z dopiskiem “iscrizione al Concorso lirico internazionale Jole De Maria VIII ed."  i wybrana/e sekcja/e.

 

W przypadku poważnych i udokumentowanych trudności z dokonaniem płatności, po uzgodnieniu z organizatorem, opłata za uczestnictwo może zostać dokonana bezpośrednio podczas Konkursu, ale przed próbą śpiewu. W przeciwnym razie piosenkarz nie będzie mógł wziąć udziału w konkursie.

 

B) Przysłania następujących dokumentów:

  1. starannie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego. Brak podpisu w formularzu dotyczące pozwolenia na przetwarzanie danych uniemożliwia dopuszczenie kandydata do konkursu. Formularz rejestracyjny musi zostać wypełniony dokładnie we wszystkich jego częściach, informacje o programie muszą być szczegółowe i precyzyjne; W przeciwnym razie, rejestracja zostanie uznana za nieważną Po upływie terminu zamknięcia zapisów nie będą akceptowana jakakolwiek korekta przedstawionego programu;
  2. dowodu wpłaty przelewem bankowym; 
  3. aktualnego zdjęcia; 
  4. krótkiego curriculum: studia muzyczne, nagrody, działalność zawodowa (w języku włoski lub angielskim);
  5. fotokopii ważnego dokumentu tożsamości (obowiązkowo paszport dla obywateli spoza UE)

Materiały dostarczony przez uczestników nie podlegają zwrotowi w żadnych okolicznościach.
Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem i bezwarunkowym stosowaniem się do regulaminu i decyzji Jury.

ART. 4
Przesłanie dokumentów, o których mowa w art. 3 może nastąpić:

A. poprzez E-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

B. drogą pocztową na adres: Segreteria: Ass. Culturale Arcipelago, via 1° Maggio 35, Fonte Nuova (RM) 00013 Italia,
Dokumenty należy wysłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru (decyduje data stempla pocztowego, na dowodzie powinno pojawić się nazwisko kandydata).

Zgłoszenia Kandydatów przyjmowane będą do dnia 15 maja 2020.


Wnioski złożone po 21 maja 2020 mogą zostać przyjęte po udokumentowaniu wskazującym na poważną przeszkodę, decyzja w gestii dyrektora artystycznego, jest ostateczna i niepodważalna..

ART. 5
Wszyscy Uczestnicy Konkursu muszą być obecni 21 maja 2020 Wszyscy Uczestnicy Konkursu muszą być obecni 21 maja 2020 o godzinie 10:00, w le Scuderie Estensi – Piazza Garibaldina apelu i w celu ustalenia kolejności wywoływania. Nie będą wysyłane zawiadomienia. Zawodnicy, którzy będą nieobecni na apelu, zostaną wykluczeni z konkursu; Dyrektor artystyczny zastrzega sobie prawo do dopuszczenia ewentualnych spóźnialskich, jakkolwiek przed losowaniem kolejności przesłuchań.

Zawodnicy mogą być obecni przy losowaniu kolejności przesłuchań.
Pierwsza runda przesłuchań tzn. eliminacje, rozpocznie się natychmiast po zakończeniu tej fazy.
We wszystkich rundach konkursu Kandydaci będą przesłuchiwani w kolejności ustalonej przez losowanie, kolejność nie będzie mogła zostać zmieniona.
Niestawienie się o czasie na jakimkolwiek etapie konkursu nieuchronnie prowadzi do wykluczenia Konkurenta.


ART. 6 

- Sekcja A i C: 5 arii operowych włoskich lub zagranicznych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, wykonanych w języku i tonacjach oryginalnych, z pamięci, z uzupełnieniem - w stosownych przypadkach - z recytatywem i cabaletta.

 

- Sekcja B: 5 arii operowych włoskich lub zagranicznych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, wykonanych w języku i tonacjach oryginalnych, z pamięci, z uzupełnieniem - w stosownych przypadkach - z recytatywem i cabaletta, z których przynajmniej jedna pochodzi z Cyrulika Sewilskiego.

Podczas półfinału i finału konkurent wykona:

- dwa arii wybranych przez komisję, spośród wskazanych w formularzu zgłoszeniowym, które zostaną wysłuchane w całości.

Wszyscy Kandydaci muszą być wyposażeni w partyturę na głos i fortepian utworów wybranych do konkursu.
Kierownictwo artystyczne może zażądać od uczestników przesłanie partytur operowych – włoskich i międzynarodowych – do proponowanych przez nich utworów.
Finaliści wystąpią w formalnym stroju.

ART. 7
Stowarzyszenie zapewni akompaniatora dla wszystkich Uczestników.
W pierwszych dwóch etapach: w eliminacjach i półfinale każdy Uczestnik, na koszt własny, może wystąpić przy akompaniamencie własnego zaufanego pianisty. Fakt ten musi zostać zgłoszony w formularzu rejestracyjnym.
W finale konkursu śpiewacy wystąpią przy akompaniamencie pianisty Konkursu.
8 Maja, w siedzibie konkursu będzie dostępny pianista, w godzinach (10:00/13:00 - 15:00/ 18:00) Wszyscy zawodnicy mogą zarezerwować próbę z pianistą w tym dniu, wysyłając e-mail do Sekretariatu Konkursu. Próby odbędą się w kolejności rezerwacji.

ART. 8
Wydatki związane z podróżą, wyżywieniem i zakwaterowaniem zostaną w całości poniesione przez konkurenta.

ART. 9
Ci, którzy potwierdzą wygranie 1 nagrody na Międzynarodowym Konkursie Operowym w ciągu ostatnich trzech lat, wysyłając niezbędne certyfikaty, będą mieli bezpośredni dostęp do półfinałowej rundy. 

W konkursie mogą również wziąć udział zwycięzcy naszych poprzednich edycji.

 

JURY

ART. 10
Jury składać się będzie z 5 osób znanych w świecie muzyki, spośród których zostanie wybrany przewodniczący i sekretarz. Jury może podjąć decyzję o wykorzystaniu dyrektora artystycznego o Odpowiedzialny za organizację do pełnienia obowiązków sekretarza lub substytutu w przypadku poważnych przeszkód jednego z jurorów. Głosowania będzie tajne. Decyzja jury będzie ostateczna i niepodważalna. Decyzja jury będzie ogłoszona na zakończenie każdego z trzech etapów konkursu. Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po wypełnieniu obowiązków biurokratycznych, przez wywieszenie listy w miejscu konkursu i wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej i na Facebooku. W żadnym wypadku uczestnicy nie zostaną powiadomieni telefonicznie

ART. 11
Nie mogą wziąć udziału w Konkursie osoby spokrewnione z jednym lub kilkoma jurorami lub organizatorami. W przypadku, gdy konkurent był uczniem członka jury, jest on zobowiązany do zgłoszenia tego faktu i powstrzymania się od głosowania.

Przypadek ten zostanie odnotowany w protokole, wstrzymującego się od głosu jurora zastąpi wskazany wcześniej dyrektor artystyczny lub jego delegat. W przypadku fałszywej deklaracji zawodnik zostanie zdyskwalifikowany, również jeśli oszustwo zostanie ujawnione w ciągu roku od zakończenia Konkursu.

 

ART. 12
W przypadku remisu, nagrody zostaną równo podzielone.
Wszyscy finaliści otrzymają dyplom

NAGRODY

ART. 13

- Sekcja A: zwycięscy śpiewacy zostaną wezwani do obsadzenia jednej lub więcej ról w programach Mascagni Opera studio e Stagione Lirica «Opera in Puglia»(” (data i tytuły do ustalenia)

- Sekcja B: zwycięscy śpiewacy zostaną powołani do odgrywania jednej lub więcej ról w operze „The Barber of Seville” w sezonie operowym dell'Impresa lirica Francesco Tamagno (data do ustalenia); 

Decyzją komisji sędziowskiej nagrody mogą być nieprzyznane lub przyznane częściowo.

Skompletowanie obsady nie odbędzie się pod koniec konkursu, ale zostanie ukończone i podane do wiadomości później indywidualnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną przez Sekretariat, który poinformuje również o proponowanej roli, dacie przedstawienia i ewentualnych powtórek oraz wymaganym czasie prób.

Dyplomy zwycięzców zostaną wręczone podczas koncertu galowego.

Certyfikat zasługi zostanie przyznany zwycięzcy nagrody publiczności.

Certyfikat zasługi dla najlepszego Konserwatorium za doprowadzenie do finału jak największej liczby zawodników (minimum trzech)

Certyfikat zasługi dla najlepszego nauczyciela śpiewu za największą liczbę uczestników w finale (minimum dwóch)

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ART. 14
Przewodniczący, i komisarze konkursu, i Dyrektor artystyczny, i Odpowiedzialny za organizację rezerwują sobie prawo do skontaktowania się z uczestnikami konkursu, których uznają za odpowiednich, w celu przyszłej współpracy artystycznej.

ART. 15
Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do filmowania i nagrywania, bez ograniczeń czasowych, finału konkursu bez jakiejkolwiek rekompensaty dla uczestników konkursu, którzy poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, wyraźnie zgadzają się przekazać bezpłatnie organizatorom konkursu wszelkie prawa do komercyjnego wykorzystania tych nagrań

ART. 16
Stowarzyszenie Kulturalne Arcipelago zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do regulaminu, które mogą być konieczne ze względów technicznych lub organizacyjnych. W kompetencji Stowarzyszenia jest podejmowanie decyzji nieustanowionych na mocy niniejszego regulaminu.

ART. 17
Zawodnik wykluczony podczas konkursu może odwołać się jedynie w przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu.
Odwołania powinny zostać złożone w formie pisemnej do sekretarza jury po uiszczeniu kaucji w wysokości € 200,00 (dwieście), która zostanie zwrócona tylko w przypadku uwzględnienia reklamacji.
Badanie skargi zostanie przeprowadzona przez jury w tym samym dniu w którym odwołanie zostało złożone. Decyzje dotyczące odwołań podejmowane są przez jury, w głosowaniu jawnym poprzez większość. Są one ostateczne. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego jury. Przed podjęciem decyzji w sprawie odwołania komisja musi wysłuchać, jeśli jest obecny, wnioskodawcę.

ART. 18
Organizator i kierownictwo artystyczne nie ponoszą odpowiedzialności w związku z jakimkolwiek zagrożeniem lub szkodami jakiegokolwiek rodzaju, na które mogą być narażeni konkurenci w trakcie całego konkursu.

Dyrektor artystyczny: Irene Bottaro, mezzosopran