REGULAMIN

Ogłoszenie konkursu oraz regulamin

Stowarzyszenie Kulturalne Arcipelago
ogłasza


VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im Jole De Maria, 2019 r.

 

9/10 Maja - Museo della Città di Tivoli – Piazza Campitelli

11 Maja - Convitto Nazionale Amedeo di Savoia Duca D'Aosta - Piazza Garibaldi  

 

Rejestracja od 2 stycznia

60 € do 31 stycznia

€ 70 do 28 lutego

€ 80 do 31 marca

90 € do 20 kwietnia

100 EUR od 21 kwietnia, z terminem rejestracji 4 maja


ZASADY UCZESTNICTWA i PRZEBIEG KONKURSU:

ART. 1
Konkurs odbędzie się w dniach od 9 do 10 maja 2019 w 3 etapach: jeden dzień eliminacji, półfinał i finał. Dwa pierwsze etapy odbędą się w Museo della Città di Tivoli – Piazza Campitelli 10/11 Maja. Etap finałowy będzie otwarty dla publiczności w formie koncertu galowego, 11 Maja - Convitto Nazionale Amedeo di Savoia Duca D'Aosta - Piazza Garibaldi W siedzibie konkursu będzie dostępny pianiści M° Leonardo Angelini i M° Fabio Centanni 8 maja.

ART. 2
Konkurs jest otwarty dla śpiewaków reprezentujących wszystkie rodzaje głosów, różne narodowości, w wieku co najmniej 18 lat w dniu konkursu.

ART. 3
Udział w konkursie jest uzależniony od:

A) Uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wysokości 100,00 euro(sto euro), która to wpłata nie podlega zwrotowi (w żadnych okolicznościach z wyjątkiem przypadku odwołania konkursu z powodu działania siły wyższej niezależnej od organizatora) przelewem bankowym:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC.COOP. A R.L.,       IBAN IT89F0832703227000000006700       BIC ROMAITRRXXX
płatność dla “Arcipelago Associazione Culturale”
podając imię, nazwisko i numer NIP lub Pesel z dopiskiem “iscrizione al Concorso lirico internazionale Jole De Maria VII ed.".

B) Przysłania następujących dokumentów:

  1. starannie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego. Brak podpisu w formularzu dotyczące pozwolenia na przetwarzanie danych uniemożliwia dopuszczenie kandydata do konkursu. Formularz rejestracyjny musi zostać wypełniony dokładnie we wszystkich jego częściach, informacje o programie muszą być szczegółowe i precyzyjne; W przeciwnym razie, rejestracja zostanie uznana za nieważną Po upływie terminu zamknięcia zapisów nie będą akceptowana jakakolwiek korekta przedstawionego programu;
  2. dowodu wpłaty przelewem bankowym; 
  3. aktualnego zdjęcia; 
  4. krótkiego curriculum: studia muzyczne, nagrody, działalność zawodowa (w języku włoski lub angielskim);
  5. fotokopii ważnego dokumentu tożsamości (obowiązkowo paszport dla obywateli spoza UE)

Materiały dostarczony przez uczestników nie podlegają zwrotowi w żadnych okolicznościach.
Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem i bezwarunkowym stosowaniem się do regulaminu i decyzji Jury.

ART. 4
Przesłanie dokumentów, o których mowa w art. 3 może nastąpić:

A. poprzez E-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

B. drogą pocztową na adres: Segreteria: Ass. Culturale Arcipelago, via 1° Maggio 35, Fonte Nuova (RM) 00013 Italia,
Dokumenty należy wysłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru (decyduje data stempla pocztowego, na dowodzie powinno pojawić się nazwisko kandydata).

Zgłoszenia Kandydatów przyjmowane będą do dnia 4 Maja 2019 r.
Wnioski złożone po 8 Maja 2019 mogą zostać przyjęte po udokumentowaniu wskazującym na poważną przeszkodę, decyzja w gestii dyrektora artystycznego, jest ostateczna i niepodważalna..

ART. 5
Wszyscy Uczestnicy Konkursu muszą być obecni 9 Maja 2019 roku punktualnie o godzinie 10,00, w Museo della Città di Tivoli – Piazza Campitelli, na apelu i w celu ustalenia kolejności wywoływania. Nie będą wysyłane zawiadomienia. Zawodnicy, którzy będą nieobecni na apelu, zostaną wykluczeni z konkursu; Dyrektor artystyczny zastrzega sobie prawo do dopuszczenia ewentualnych spóźnialskich, jakkolwiek przed losowaniem kolejności przesłuchań.
Zawodnicy mogą być obecni przy losowaniu kolejności przesłuchań.
Pierwsza runda przesłuchań tzn. eliminacje, rozpocznie się natychmiast po zakończeniu tej fazy.
We wszystkich rundach konkursu Kandydaci będą przesłuchiwani w kolejności ustalonej przez losowanie, kolejność nie będzie mogła zostać zmieniona.
Niestawienie się o czasie na jakimkolwiek etapie konkursu nieuchronnie prowadzi do wykluczenia Konkurenta.


ART. 6
5 arii operowych włoskich lub zagranicznych, wskazanych w formularzu zgłoszeniowym, będzie wykonywanych w języku i tonacjach oryginalnych, z pamięci, wraz z recytatywem i cabaletta.
Podczas rundy kwalifikacyjnej kandydat wykonuje:

- wybraną przez siebie arię spośród wskazanych w prezentowanym programie
- oraz jedną wybraną przez Jury, w prezentowanym programie.
Uczestnicy wykonają w całości wybraną arię, ale w fazie eliminacji, jury ma prawo przerwać prezentację uczestnikowi po wykonaniu pierwszego utworu.
Podczas półfinału i finału konkurent wykona:
- dwa arii wybranych przez komisję, spośród wskazanych w formularzu zgłoszeniowym, które zostaną wysłuchane w całości.

Wszyscy Kandydaci muszą być wyposażeni w partyturę na głos i fortepian utworów wybranych do konkursu.
Kierownictwo artystyczne może zażądać od uczestników przesłanie partytur operowych – włoskich i międzynarodowych – do proponowanych przez nich utworów.
Finaliści wystąpią w formalnym stroju.

ART. 7
Stowarzyszenie zapewni akompaniatora dla wszystkich Uczestników.
W pierwszych dwóch etapach: w eliminacjach i półfinale każdy Uczestnik, na koszt własny, może wystąpić przy akompaniamencie własnego zaufanego pianisty. Fakt ten musi zostać zgłoszony w formularzu rejestracyjnym.
W finale konkursu śpiewacy wystąpią przy akompaniamencie pianisty Konkursu.
8 Maja, w siedzibie konkursu będzie dostępny pianista, w godzinach (10:00/13:00 - 15:00/ 18:00) Wszyscy zawodnicy mogą zarezerwować próbę z pianistą w tym dniu, wysyłając e-mail do Sekretariatu Konkursu. Próby odbędą się w kolejności rezerwacji.

ART. 8
Wydatki związane z podróżą, wyżywieniem i zakwaterowaniem zostaną w całości poniesione przez konkurenta.

ART. 9
Ci, którzy potwierdzą wygranie 1 nagrody na Międzynarodowym Konkursie Operowym w ciągu ostatnich trzech lat, wysyłając niezbędne certyfikaty, będą mieli bezpośredni dostęp do półfinałowej rundy. W konkursie nie mogą brać udziału zwycięzcy trzech pierwszych nagród w ostatniej i przedostatniej edycji konkursu.

JURY

ART. 10
Jury składać się będzie z 5 osób znanych w świecie muzyki, spośród których zostanie wybrany przewodniczący i sekretarz. Jury może podjąć decyzję o wykorzystaniu dyrektora artystycznego o Odpowiedzialny za organizację do pełnienia obowiązków sekretarza lub substytutu w przypadku poważnych przeszkód jednego z jurorów. Głosowania będzie tajne. Decyzja jury będzie ostateczna i niepodważalna. Decyzja jury będzie ogłoszona na zakończenie każdego z trzech etapów konkursu. Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po wypełnieniu obowiązków biurokratycznych, przez wywieszenie listy w miejscu konkursu i wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej i na Facebooku. W żadnym wypadku uczestnicy nie zostaną powiadomieni telefonicznie

ART. 11
Nie mogą wziąć udziału w Konkursie osoby spokrewnione z jednym lub kilkoma jurorami lub organizatorami. W przypadku, gdy konkurent był uczniem członka jury, jest on zobowiązany do zgłoszenia tego faktu i powstrzymania się od głosowania. Przypadek ten zostanie odnotowany w protokole.
Juror zostanie zastąpiony przez Dyrektora Artystycznego lub jego delegata.
W przypadku złożenia fałszywego oświadczenia, konkurent zostanie zdyskwalifikowany i będzie musiał zwrócić ewentualnie wygraną nagrodę, podczas gdy Jurorowi zostanie wypłacone 50% jego gaży: nawet wówczas gdy oszustwo zostanie ujawnione w ciągu jednego roku od zakończenia Konkursu.

ART. 12
W przypadku remisu, nagrody zostaną równo podzielone.
Wszyscy finaliści otrzymają dyplom

NAGRODY

ART. 13
Zwycięzcom zostaną przyznane następujące nagrody:
1° nagroda: 2.000,00 Euro 
2° nagroda: 1.000,00 Euro
3° nagroda: przesłuchanie w Teatrze Petruzzelli w Bari
Niepodważalną decyzją komisji sędziowskiej, nagrody mogą nie zostać przyznane lub przyznane częściowo.

Śpiewacy uznani za godnych, będą mogli uczestniczyć BEZ AUDYCJI w „Mascagni Opera Studio” Teatro Goldoni Foundation w Livorno.

Certyfikat zasługę zostanie przyznany zwycięzcy nagrody publicznej

Certyfikat zasługi dla najlepszej oranżerii za największą liczbę uczestników final (minimum trzy)

Certyfikat zasługi dla najlepszego nauczyciela śpiewu za największą liczbę uczestników finału (minimum dwa)

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ART. 14
Przewodniczący, i komisarze konkursu, i Dyrektor artystyczny, i Odpowiedzialny za organizację rezerwują sobie prawo do skontaktowania się z uczestnikami konkursu, których uznają za odpowiednich, w celu przyszłej współpracy artystycznej.

ART. 15
Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do filmowania i nagrywania, bez ograniczeń czasowych, finału konkursu bez jakiejkolwiek rekompensaty dla uczestników konkursu, którzy poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, wyraźnie zgadzają się przekazać bezpłatnie organizatorom konkursu wszelkie prawa do komercyjnego wykorzystania tych nagrań

ART. 16
Stowarzyszenie Kulturalne Arcipelago zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do regulaminu, które mogą być konieczne ze względów technicznych lub organizacyjnych. W kompetencji Stowarzyszenia jest podejmowanie decyzji nieustanowionych na mocy niniejszego regulaminu.

ART. 17
Zawodnik wykluczony podczas konkursu może odwołać się jedynie w przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu.
Odwołania powinny zostać złożone w formie pisemnej do sekretarza jury po uiszczeniu kaucji w wysokości € 200,00 (dwieście), która zostanie zwrócona tylko w przypadku uwzględnienia reklamacji.
Badanie skargi zostanie przeprowadzona przez jury w tym samym dniu w którym odwołanie zostało złożone. Decyzje dotyczące odwołań podejmowane są przez jury, w głosowaniu jawnym poprzez większość. Są one ostateczne. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego jury. Przed podjęciem decyzji w sprawie odwołania komisja musi wysłuchać, jeśli jest obecny, wnioskodawcę.

ART. 18
Organizator i kierownictwo artystyczne nie ponoszą odpowiedzialności w związku z jakimkolwiek zagrożeniem lub szkodami jakiegokolwiek rodzaju, na które mogą być narażeni konkurenci w trakcie całego konkursu.

Dyrektor artystyczny: Irene Bottaro, mezzosopran