REGULAMINOGŁOSZENIE KONKURSU I REGULAMIN

Stowarzyszenie Kulturalne Arcipelago

ogłasza

VIII Międzynarodowy Konkurs Wokalistyki Operowej im. “Jole De Maria”

Tivoli

 

19/21 Maj 2022 - Scuderie Estensi

Piazza Garibaldi

 

Ostateczny termin rejestracji 14 Maja 2022

 

ZASADY UCZESTNICTWA i PRZEBIEG KONKURSU:

 

ART. 1

Konkurs odbędzie się w Tivoli (Rzym) w dniach od 19 do 21maja 2022 w trzech etapach:

- 19 Maj, eliminacje (przy drzwiach zamkniętych);

- 20 Maj, półfinał (przy drzwiach zamkniętych);

- 21 Maj, finał (przy drzwiach otwartych.

Próby odbędą się w ciągu dnia, w le Scuderie Estensi - Piazza Garibaldi.

Koncert galowy, podczas którego zostaną ogłoszone nazwiska zwycięzców, odbędzie się wieczorem 21 maja.

 

ART. 2

Zostało przewidzianych kilka sekcji:

Sekcja A: role o różnym znaczeniu w kolejnych produkcjach Teatru Politeama Greco w Lecce oraz w kolejnych produkcjach, które Stowarzyszenie Amintore Galli zorganizuje w Teatrze Amintore Galli w Rimini

Sekcja B: role o różnym znaczeniu w “Don Giovanni” Wolfganga Amadeusza Mozarta i “Madame Butterfly” Giacomo Pucciniego dla l'Impresa lirica Francesco Tamagnow Turynie.

Dyrekcja Stowarzyszenia Oper Włoskich we Florencji zastrzega sobie również prawo do włączenia elementów, które uzna za najbardziej odpowiednie do obsady niektórych tytułów operowych, które będą wystawiane w różnych teatrach w Toskanii i poza Toskanią w przyszłym sezonie, pod dyrekcją Davida Boldriniego i kierunek Alberto Paloscia.

Sekcja C: Przesłuchania dla śpiewaków i studentów śpiewu zainteresowanych wysłuchaniem przez członków Komisji; ci, którzy chcą, mogą również otrzymać opinię na temat swojego przygotowania, rozmawiając bezpośrednio z członkami samej Komisji, bezpośrednio po zakończeniu przesłuchania.

 

Najbardziej zasłużeni finaliści mogą zostać nagrodzeni przesłuchaniem w Teatro Regio di Parma w ramach nagrody specjalnej.

Włoskie Stowarzyszenie Opera Florencja pod dyrekcją Davida Boldriniego zaprosi najbardziej zasłużonych śpiewaków na koncert w swojej florenckiej siedzibie, w kościele Santa Monica. 

Zostanie wybrany jeden finalista na koncert w Fundacji Onlus „Circolo Artistico Politecnico” na Piazza Trento i Trieste w Neapolu.

 

Ponadto wybrane zostaną najlepsze prace Konkursu:
- I nagroda w wysokości 500,00 Euro (pięćset)
- II nagroda w wysokości 300,00 Euro (trzysta)
- III nagroda w wysokości 200,00 Euro (dwieście)

 

Decyzją komisji sędziowskiej nagrody mogą być nieprzyznane lub przyznane częściowo.

Skompletowanie obsady nie odbędzie się pod koniec konkursu, ale zostanie ukończone i podane do wiadomości później indywidualnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną przez Sekretariat, który poinformuje również o proponowanej roli, dacie przedstawienia i ewentualnych powtórek oraz wymaganym czasie prób.

Dyplomy zwycięzców zostaną wręczone podczas koncertu galowego.

Zdobywcy nagrody publiczności zostanie przyznany dyplom uznania, za bycie wybranym na występ w Fundacji Onlus „Circolo Artistico Politecnico” na Piazza Trento i Trieste w Neapolu.

Zostanie przyznany dyplom uznania najlepszemu Konserwatorium za doprowadzenie do finału największej liczby uczestników (minimum trzech)

oraz dyplom uznania dla najlepszego nauczyciela śpiewu za doprowadzenie jak największej liczby uczestników do finału (minimum dwa)

 

ART. 3

Konkurs jest otwarty dla śpiewaków reprezentujących wszystkie rodzaje głosów, różne narodowości, w wieku co najmniej 18 lat w dniu konkursu.

 

ART. 4

Udział w konkursie jest uzależniony od:

A) wniesienia opłaty rejestracyjnej w wysokości:

- Sekcja A: 60,00 euro (sześćdziesiąt euro)

- Sekcja B: 60,00 euro (sześćdziesiąt euro)

- Sekcja C: 40,00 euro (czterdzieści euro)

- Sekcjach A i B: 100,00 EUR (sto euro).

Opłatę rejestracyjną która nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach (z wyjątkiem przypadku odwołania konkursu z powodu działania siły wyższej niezależnej od organizatora),należy uiścić przelewem bankowym na:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC.COOP. A R.L.,       IBAN IT89F0832703227000000006700       BIC ROMAITRRXXX
płatność dla “Arcipelago Associazione Culturale”
podając imię, nazwisko i numer NIP lub Pesel z

dopiskiem “Iscrizione al Concorso lirico internazionale Jole De Maria VIII edycja" oraz wybrana/e sekcja/e.

W przypadku poważnych, udokumentowanych trudności z dokonaniem wpłaty, opłata za udział może zostać zaakceptowana bezpośrednio w trakcie konkursu, ale przed pró śpiewu, według uznania organizatora. W przeciwnym razie wokalista nie będzie mógł wziąć udziału.

B) Przysłania następujących dokumentów:

starannie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego. Brak podpisu w formularzu dotyczące pozwolenia na przetwarzanie danych uniemożliwia dopuszczenie kandydata do konkursu. Formularz rejestracyjny musi zostać wypełniony dokładnie we wszystkich jego częściach, informacje o programie muszą być szczegółowe i precyzyjne; W przeciwnym razie, rejestracja zostanie uznana za nieważną Po upływie terminu zamknięcia zapisów nie będą akceptowana jakakolwiek korekta przedstawionego programu;

dowodu wpłaty przelewem bankowym;

aktualnego zdjęcia;

krótkiego curriculum: studia muzyczne, nagrody, działalność zawodowa (w języku włoski lub angielskim);

fotokopii ważnego dokumentu tożsamości (obowiązkowo paszport dla obywateli spoza UE)

Materiały dostarczony przez uczestników nie podlegają zwrotowi w żadnych okolicznościach.
Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem i bezwarunkowym stosowaniem się do regulaminu i decyzji Jury.

 

ART. 5

Przesłanie dokumentów, o których mowa w art. 4 może nastąpić:

A. poprzez E-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

B. drogą pocztową na adres: Segreteria: Ass. Culturale Arcipelago, via 1° Maggio 35, Fonte Nuova (RM) 00013 Italia,
Dokumenty należy wysłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru (decyduje data stempla pocztowego, na dowodzie powinno pojawić się nazwisko kandydata).

Zgłoszenia Kandydatów przyjmowane będą do dnia 14 Maja 2022.

Wnioski złożone po 18 Maja 2022 mogą zostać przyjęte po udokumentowaniu wskazującym na poważną przeszkodę, decyzja w gestii dyrektora artystycznego, jest ostateczna i niepodważalna.

 

ART. 6

Wszyscy Uczestnicy Konkursu muszą być obecni 19 maja 2022 o godzinie 10:00, w le Scuderie Estensi – Piazza Garibaldi, na apelu i w celu ustalenia kolejności wywoływania. Nie będą wysyłane zawiadomienia. Zawodnicy, którzy będą nieobecni na apelu, zostaną wykluczeni z konkursu; Dyrektor artystyczny zastrzega sobie prawo do dopuszczenia ewentualnych spóźnialskich, jakkolwiek przed losowaniem kolejności przesłuchań.
Zawodnicy mogą być obecni przy losowaniu kolejności przesłuchań.
Pierwsza runda przesłuchań tzn. eliminacje, rozpocznie się natychmiast po zakończeniu tej fazy.
We wszystkich rundach konkursu Kandydaci będą przesłuchiwani w kolejności ustalonej przez losowanie, kolejność nie będzie mogła zostać zmieniona.
Niestawienie się o czasie na jakimkolwiek etapie konkursu nieuchronnie prowadzi do wykluczenia Konkurenta.

 

ART. 7

- Sekcja A i C: 5 arii operowych włoskich lub zagranicznych, które należy wskazać w formularzu rejestracyjnym, wykonanych w języku i tonacjach oryginalnych, z pamięci, uzupełnionych - w stosownych przypadkach - recytatywem i cabaletta.

- Sekcja B:5 arii operowych włoskich lub zagranicznych, które należy wskazać w formularzu rejestracyjnym, wykonanych w języku i tonacjach oryginalnych, z pamięci, uzupełnionych - w stosownych przypadkach - recytatywem i cabaletta, z których przynajmniej jedna pochodzi z Don Giovanniego Wolfganga Amadeusza Mozarta lub Madame Butterfly Giacomo Pucciniego.

Podczas rundy kwalifikacyjnej kandydat wykonuje:

- wybraną przez siebie arię spośród wskazanych w prezentowanym programie
- oraz jedną wybraną przez Jury, w prezentowanym programie.
Uczestnicy wykonają w całości wybraną arię, ale w fazie eliminacji, jury ma prawo przerwać prezentację uczestnikowi po wykonaniu pierwszego utworu.
Podczas półfinału i finału konkurent wykona:
- dwa arii wybranych przez komisję, spośród wskazanych w formularzu zgłoszeniowym, które zostaną wysłuchane w całości.

Wszyscy Kandydaci muszą być wyposażeni w partyturę na głos i fortepian utworów wybranych do konkursu.
Kierownictwo artystyczne może zażądać od uczestników przesłanie partytur operowych – włoskich i międzynarodowych – do proponowanych przez nich utworów.
Finaliści wystąpią w formalnym stroju.

 

ART. 8

Stowarzyszenie zapewni akompaniatora dla wszystkich Uczestników.
W pierwszych dwóch etapach: w eliminacjach i półfinale każdy Uczestnik, na koszt własny, może wystąpić przy akompaniamencie własnego zaufanego pianisty. Fakt ten musi zostać zgłoszony w formularzu rejestracyjnym.
W finale konkursu śpiewacy wystąpią przy akompaniamencie pianisty Konkursu.

 

ART. 9

Wydatki związane z podróżą, wyżywieniem i zakwaterowaniem zostaną w całości poniesione przez konkurenta..

 

ART. 10

Ci, którzy potwierdzą wygranie 1 nagrody na Międzynarodowym Konkursie Operowym w ciągu ostatnich trzech lat, wysyłając niezbędne certyfikaty, będą mieli bezpośredni dostęp do półfinałowej rundy.

W konkursie mogą również wziąć udział zwycięzcy naszych poprzednich edycji.

 

JURY

ART. 11

Jury składać się będzie z 5 osób znanych w świecie muzyki, spośród których zostanie wybrany przewodniczący i sekretarz. Jury może podjąć decyzję o wykorzystaniu dyrektora artystycznego o Odpowiedzialny za organizację do pełnienia obowiązków sekretarza lub substytutu w przypadku poważnych przeszkód jednego z jurorów. Głosowania będzie tajne. Decyzja jury będzie ostateczna i niepodważalna. Decyzja jury będzie ogłoszona na zakończenie każdego z trzech etapów konkursu. Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po wypełnieniu obowiązków biurokratycznych, przez wywieszenie listy w miejscu konkursu i wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej i na Facebooku. W żadnym wypadku uczestnicy nie zostaną powiadomieni telefonicznie

 

ART. 12

Nie mogą wziąć udziału w Konkursie osoby spokrewnione z jednym lub kilkoma jurorami lub organizatorami. W przypadku, gdy konkurent był uczniem członka jury, jest on zobowiązany do zgłoszenia tego faktu i powstrzymania się od głosowania.

Przypadek ten zostanie odnotowa protokole,wstrzymujące się od głosu jurora zastąpi wskazany wcześniej dyrektor artystyczny lub jego , wcześniej wybrany delegat. W przypadku fałszywej deklaracji konkurent zostanie zdyskwalifikowany, również jeśli oszustwo zostanie ujawnione w ciągu roku od zakończenia Konkursu.

 

ART. 13

W przypadku remisu, nagrody zostaną równo podzielone.
Wszyscy finaliści otrzymają dyplom
.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ART. 14

Przewodniczący, i komisarze konkursu, i Dyrektor artystyczny, i Odpowiedzialny za organizację rezerwują sobie prawo do skontaktowania się z uczestnikami konkursu, których uznają za odpowiednich, w celu przyszłej współpracy artystycznej.

 

ART. 15

Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do filmowania i nagrywania, bez ograniczeń czasowych, finału konkursu bez jakiejkolwiek rekompensaty dla uczestników konkursu, którzy poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, wyraźnie zgadzają się przekazać bezpłatnie organizatorom konkursu wszelkie prawa do komercyjnego wykorzystania tych nagrań

 

ART. 16

Stowarzyszenie Kulturalne Arcipelago zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do regulaminu, które mogą być konieczne ze względów technicznych lub organizacyjnych. W kompetencji Stowarzyszenia jest podejmowanie decyzji nieustanowionych na mocy niniejszego regulaminu.

 

ART. 17

Il Foro Tivoli jest organem kompetentnym w przypadku sporu prawnego a włoska wersja tego regulaminu jest jedyną prawnie wiążącą.

 

ART. 18

Organizator i kierownictwo artystyczne nie ponoszą odpowiedzialności w związku z jakimkolwiek zagrożeniem lub szkodami jakiegokolwiek rodzaju, na które mogą być narażeni konkurenci w trakcie całego konkursu.

 

Dyrektor artystyczny: Irene Bottaro, mezzosopran